Dr. Berke Gyula

munkajogi szakértő

Suggested link

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Tanulmányaim befejezését követően az Állam- és Jogtudományi Karon (1989-ben) léptem (akkor még) munkajogviszonyba. Egyetemi tanársegédként, majd egyetemi adjunktusként, ez idő szerint egyetemi docensként dolgoztam, illetve dolgozom ugyanitt. Oktatói/kutatói tevékenységem tényleges megkezdését közvetlenül megelőzően tartós külföldi tanulmányokat folytattam a Deutscher Akademischer Austauschdienst ösztöndíjasaként Németországban (Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Zivilrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Prof. Wolfgang Gitter vezetésével) munkajogi, magánjogi és szociális (társadalombiztosítási) jogi területeken.

Oktatói, illetve kutatói tevékenységemet a Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékén kezdtem meg (akkor Polgári Jogi Tanszék). Ez idő szerint e tanszék vezetője vagyok (a 2012. év óta). Oktatási tevékenységem körében munkajog, európai munkajog és társadalombiztosítási jog tárgyakat művelek (a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és más karai mellett a Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Jogtudományi Karán is). Részt veszek a Kar csaknem valamennyi szakán folytatott képzésekben (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, egységes /osztatlan jogász/ képzés, szakirányú továbbképzések, doktori képzés). Egy alkalommal részesültem a Pécsi Tudományegyetem „Arany Katedra” Díjában (a 2014. évben).

Doktori értekezésemet 2006-ban védtem meg (summa cum laude). Az értekezés címe: „Jogutódlás a munkáltató személyében. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban.” Az értekezésben áttekintettem a jogintézmény megjelenését az európai tételes munkajogban, az Európai Bíróság gyakorlatában, valamint a hazai jogalkotásban és jogalkalmazásban. (Bírálók: Prof. Radnay József, Prof. Prugberger Tamás.)

Rendszeresen adok elő hazai és külföldi (elsősorban) munkajogi tematikájú konferenciákon.

Kutatói tevékenységem az oktatói munkámmal kapcsolatosan említett (elsősorban munkajogi) területekre terjed ki.

Egy alkalommal részesültem a Pécsi Tudományegyetem „Az év publikációja” Díjában (a Hatvani Zsolttal közösen írt „Társadalombiztosítási jog” című egyetemi jegyzetért az 1996. évben.)

Alapító főszerkesztője vagyok a „Pécsi Munkajogi Közlemények” című folyóiratnak, amely ez idő szerint az ország egyetlen kifejezetten munkajog-tudományos profillal rendelkező (magyar, angol és német nyelvű tudományos közleményeket tartalmazó) folyóirata. A folyóiratban rendszeresen publikálok.

Korábbi külföldi tanulmányaim okán tárgyalóképes (előadóképes) német nyelvi ismerettel rendelkezem. Angol nyelvből a szakterületem műveléséhez szükséges ismereteket birtokolok.

A 2012. évtől kezdve az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tudományos főmunkatársaként dolgozom (az MTA közalkalmazottjaként). Számos munkajogi/európai munkajogi tárgyú kutatási program vezetője vagyok. Ezek közül megemlítem az „OTKA K 109457” számú kutatást (A kollektív szerződések munkajogi dogmatikája), valamint a „Stiftung Aktion Österreich-Ungarn 88öu19” számú, a Wirtschaftsuniversität Wien Institut für Österreichisches und Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht részvételével zajló kutatást (Bedeutung, Anwendung und Auslegung der Grundrechtscharta der EU im Arbeits- und Sozialrecht).   

Több alkalommal vettem részt (munkajogi tárgykörök előadójaként, illetve résztvevőként) külföldi tanulmányutakon és konferenciákon (Bayreuth, Dresden, Graz, Paris, Trier, Luxembourg, Klingenthal, Warwick, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Wien, Dublin, Amsterdam, stb.).

A 2012. évben hatályba lépett Munka Törvénykönyvét előkészítő kodifikációs szakmai bizottság tagjaként tevékenykedtem és jelenleg is részt veszek a munkajogi kodifikációs munkabizottság tevékenységében. 

A Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) elnökének felkérésére több, a munkajogi és társadalombiztosítási jogi jogalkalmazást elemző munkacsoportnak is tagja vagyok. Az igazságügyi miniszter 2014-ben kért fel a munkaügyi bíráskodás fejlesztését célzó szakmai bizottság tagjává.

Az 1992. év óta munkajogi szaktanácsadói tevékenységet folytatok (elsősorban gazdálkodó szervezetek, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek számára).

A Magyar Jogászegylet Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Szakosztályának társelnöke vagyok. A Magyar Jogászegylet „Szalay László” Díjában 2012-ben részesültem. Tagja vagyok a Magyar Munkajogi Társaságnak és a Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaságának.

A Janus Pannonius Tudományegyetem főtitkáraként működtem az 1995. évtől az 1997. évig.  Ezt követően egy esztendőn keresztül rektori tanácsadói feladatokat láttam el. Első alkalommal az Állam- és Jogtudományi Kar akkori dékánja az 1998. évben bízott meg a dékán-helyettesi teendők ellátásával. E feladatot mintegy tíz éven keresztül láttam el. 2007-ben választottak első alkalommal az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjává. A második alkalommal való megválasztásom nyomán a 2013. évig dolgoztam a Kar dékánjaként. A Pécsi Tudományegyetem (oktatási) rektor-helyetteseként működöm a 2014. év július 1. napja óta.  

Contact Us

BAC ÉS TÁRSAI / BAC & CO. LTD.

1053 Budapest, Képíró utca 9. 3. Em

E-mail: office@bacsco.com