Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

A Bac és Társai Kft. ezúton tájékoztatja Önt a www.bacsco.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával összefüggésben a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, az adatvédelmi intézkedésekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelés alapelvei

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
 • A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével (ideértve a károsodásával szembeni védelmet is).

4. Az Adatkezelő adatai

 • Név: Bac és Társai Kft.
 • Cím: 1053 Budapest, Képíró utca 9. 3. Em.
 • E-mail: office@bacsco.com
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kiglics Balázs

5. Alkalmazott jogszabályok

Az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

6. A weboldal használata során kezelt adatok

 • A Weboldal nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
 • A weboldal csak általános látogatói adatokat tárol a használó böngészője által megkövetelt mértékben, melyek a működéshez elengedhetetlenek.

7. Adatkezelés részletszabályai

 • Az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, tanácsadás teljesítéséhez szükséges. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait 1 évig megőrizzük.
 • Az adatkezeléssel érintettek a Weboldalon megadott elérhetőségeken az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, valamint a Weboldalt látogató személyek.

7.1. A Weboldalon feltüntetett elérhetőségeinken, vagy a Weboldal Kapcsolat űrlapján keresztül történő, a szolgáltatásaink kapcsán történt megkeresés, illetve egyéb érdeklődő kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, valamint az Ön által a leírásban esetlegesen önkéntesen megadott további személyes adatok.

 • Az adatkezelés célja: Az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás, az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.
 • Az adatkezelés jogalapja: Érdeklődés, tájékoztatás kérésekor megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR, 6. cikk (1) bek. a) pont) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

7.2. A Weboldal látogatói kapcsán kezelt adatok: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére.

 • Célja: az oldal működése
 • Jogalapja: olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

7.3. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset például, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

8. Sütik (cookie) kezelése

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít.

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok, úgynevezett session azonosítót) tartalmaznak. A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az internet böngészőprogramok beállításai között, süti vagy cookie néven van lehetősége. További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

9. Az adatokhoz hozzáférők köre

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottjai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselői.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

Személyes adatokat azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, külső harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta, továbbá akkor, ha ez a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges. Kivételt képez ez alól a hatósági vizsgálat során az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére, mely esetben a szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az érintett külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényi kötelezettség.

Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com). A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

10. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

11.1. Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő emailben vagy írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ezen kérésekre az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül visszajelzést küld elsősorban elektronikus úton, kivéve, ha Ön másként kéri.

11.2. Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) helyesbítését, módosítását, törlését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz, aki a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Ünt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól.

Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

12. Záró rendelkezés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 30 nappal előre közzéteszi honlapján.

error: Content is protected !!